Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia - Centrul de Cercetări Sociologice
 
Centrul de Cercetări Sociologice
Regulament

 

Universitatea  „1 Decembrie 1918" Alba Iulia

Facultatea de Drept şi Ştiinţe Sociale   

Centrul de Cercetări Sociologice

 

     REGULAMENT DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE

      Preambul

 

     Universitatea „1 Decembrie 1918" Alba Iulia are ca obiectiv central îmbinarea procesului de învăţământ cu cercetarea ştiinţifică performantă. Facultatea de Drept şi Ştiinţe Sociale prin structurile componente contribuie la misiunea de instituţie de învăţământ şi cercetare având prevăzută în Regulamentul de organizare şi funcţionare, precum şi în Planurile operaţionale în vigoare încurajarea cercetării ;disciplinare şi interdisciplinare, bazată pe competenţă ştiinţifică, organizaţionala şi umană.

 

     În acest sens şi-a început activitatea, în 2002, prin recunoaştere instituţională, în conformitate cu Carta universitară şi regulamentele specifice în vigoare, Centrul de Cercetări Sociologice a cărui misiune iniţială a fost să reunească eforturile de cercetare calitativă şi cantitativă din domeniul sociologiei, pentru a dezvolta teme de interes fundamental şi de actualitate privind problematica socială locală şi regională. Pentru susţinerea activităţilor Centrul a fost înzestrat cu un sediu, care este şi cel actual. Infrastructura de cercetare a Centrului s-a constituit în perioada 2003-2007 prin achiziţiile din granturi şi proiecte realizate de membrii Centrului, dar şi prin dotări susţinute de universitate. Întrucât s-au produs modificări ale structurilor universitare (de exemplu Centrul nu mai activează în cadrul Facultăţii de Ştiinţe, ci în cadrul Facultăţii de Drept şi Ştiinţe Sociale) şi ale procedurilor prin care a fost aprobat şi a funcţionat Centrul, este supus aprobării Senatului prezentul regulament revizuit şi actualizat.

 

     În cei 5 ani de activitate Centrul a susţinut obiectivele iniţiale, prin desfăşurarea unor teme de cercetare anuale de către membrii săi şi publicarea rezultatelor în Annales Universitatis Apulensis, seriile Sociologie şi Asistenţă socială, urmând ca în 2008, după aprobarea noului regulament de organizare şi funcţionare de către Senat să aibă ca obiectiv major şi editarea unei publicaţii periodice proprie Centrului. Un alt obiectiv operaţional asumat prin prezentul regulament revizuit este şi dezvoltarea ştiinţifică şi organizaţională a Centrului în aşa fel încât pe termen mediu să fie create premisele pentru acreditarea de către CNCSIS.

 

     Cap. 1 ORGANIZARE

 

 

    Art. 1. Centrul de Cercetări Sociologice se reorganizează în cadrul Facultăţii de Drept şi Ştiinţe Sociale conform „Regulamentului  privind organizarea, desfăşurarea şi finanţarea cercetării ştiinţifice în Universitatea „1 Decembrie 1918" Alba Iulia", „Carta Universităţii" şi legislaţia în vigoare privind învăţământul românesc. 

     Art. 2. Centrul de Cercetări este structurat pe colective de cercetare, coordonate de către un responsabil de colectiv, conform organigramei din anexă, care face parte din prezentul Regulament. Se constituie colective permanente de cercetare pe următoarele domenii de interes: cercetare socială aplicată, intervenţie socială şi comunicare socială.

     Art. 3. Centrul este condus de către un Consiliu de conducere, format din Director şi responsabilii de colective. Consiliul mai are un secretar şi un trezorier.

     Art. 4. Adunarea membrilor Centrului pentru alegerea Consiliului de conducere trebuie să întrunească cvorumul de două treimi. Directorul Centrului de Cercetări Sociologice este ales prin vot, de jumătate plus unu, de către membrii Centrului. Responsabilii colectivelor de cercetare sunt aleşi prin vot, de jumătate plus unu dintre membrii fiecărui colectiv în parte.

       Art. 5. Membrii Consiliului de conducere sunt aleşi pe o perioadă de 4 ani.

       Art. 6. În funcţie de proiectele de cercetare, se pot constitui şi colective pe proiecte.

     Art. 7. Atribuţiile Consiliului de Conducere:

     a.       analizează şi avizează programele de cercetare ştiinţifică anuale şi de perspectivă;

     b.       analizează activitatea colectivelor de cercetare ştiinţifică;

     c.       analizează proiectul bugetului de venituri şi cheltuieli al activităţii de cercetare ştiinţifică şi modul de executare al acestuia;

     d.       asigură logistica şi informaţii structurilor din Universitatea „1 Decembrie 1918" Alba Iulia pentru activitatea de cercetare ştiinţifică, în special pentru cea finanţată;

     e.       sprijină cadrele didactice şi cercetătorii pentru elaborarea documentaţiilor de participare la competiţii şi obţinerea de granturi/contracte de finanţare a activităţii de cercetare ştiinţifică de la ministere, agenţii guvernamentale şi neguvernamentale, agenţi economici etc. din ţară şi străinătate;

     f.        asigură derularea corespunzătoare a contractelor de cercetare ştiinţifică interne şi internaţionale, dezvoltând competenţele în domeniul managementului de proiecte;

     g.       întocmeşte anual un raport privind activitatea de cercetare ştiinţifică din cadrul Centrului de Cercetare şi propune direcţii de dezvoltare a cercetării ştiinţifice.

     h.       organizează, întreţine şi gestionează baza de date a cercetării ştiinţifice din cadrul Centrului de Cercetare cu sprijinul departamentelor şi responsabililor de programe de cercetare.

     Art. 8. Consiliul de Conducere se întruneşte trimestrial sau ori de câte ori este nevoie la solicitarea Directorului sau a cel puţin doi dintre responsabilii de colective. Consiliul ia hotărâri în chestiunile în care are atribuţii, prin vot, cu majoritate simplă, iar pe baza acestora se iau decizii semnate de Director şi secretar. În situaţii de balotaj prevalează votul Directorului.

     Art. 9. Atribuţiile Directorului Centrului sunt următoarele:

     a)        asigură conducerea curentă şi permanentă a întregii activităţi şi duce la îndeplinire hotărârile Consiliului de conducere;

     b)        ia decizii în conformitate cu hotărârile Consiliului de conducere;

     c)        stabileşte sarcinile şi urmăreşte activitatea personalului angajat;

     d)        întocmeşte un raport anual privind activităţile desfăşurate pe care îl prezintă Consiliului de conducere şi, după caz, Senatului universităţii;

     e)        reprezintă Centrul în afara acestuia;

     f)         în situaţiile în care Directorul nu îşi poate îndeplini temporar atribuţiile, ele vor fi preluate de către unul dintre responsabilii de colectiv de cercetare.

             

       Art. 10. Atribuţiile responsabililor de colective sunt:

     a)       iau parte, cu drept de vot, la şedinţele Consiliului de conducere;

     b)       fac propuneri de reorganizare a activităţii în vederea îmbunătăţirii acesteia în cadrul colectivului pe care îl conduc;

     c)       organizează şi urmăresc activitatea membrilor Colectivului de cercetare;

     d)       asigură accesul membrilor colectivului la baza materială şi de documentare în vederea realizării obiectivelor aferente temelor de cercetare.

 

 

     Cap. 2 SCOP ŞI OBIECTIVE

     Art. 11. Scopul Centrului este cercetarea în domeniul sociologiei aplicate şi îmbinarea cercetărilor teoretice cu cercetarea practică aplicativă. Cercetarea trebuie să se finalizeze în soluţii şi recomandări de acţiune practică privind problemele, fenomenele şi procesele sociale.

 

     Art. 12. Obiectivele Centrului sunt:

     -          cercetarea în domeniul sociologiei aplicate, al intervenţiei sociale şi al comunicării sociale;

     -          promovarea rezultatelor cunoaşterii în comunitatea ştiinţifică, în rândul studenţilor, masteranzilor şi practicienilor;

     -          susţinerea pregătirii aplicative a studenţilor şi  masteranzilor din domeniul social prin atragerea lor în cadrul unor cercetări ale Centrului;

     -          îmbunătăţirea practicilor sociale prin contribuţie la elaborarea, implementarea şi evaluarea sociologică a proiectelor de intervenţie, urmată de diseminarea rezultatelor;

     -          creşterea contribuţiei la cunoaşterea ştiinţifică din domeniile de competenţă ale cadrelor didactice şi integrarea în reţele de excelenţă a structurilor de cercetare;

     -          intensificarea transferului de cunoştinţe rezultate din cercetare spre practicienii din domeniul economico-social, cu deosebire la nivelul ONG-urilor şi IMM-urilor.

     -          susţinerea unor cursuri de master şi alte cursuri post - universitare de specializare;

     -          iniţierea de programe de formare continuă;

     -          organizarea de sesiuni ştiinţifice şi consfătuiri pe diferite teme de cercetare socială;

     -          crearea unei reviste a Centrului în care se vor publica rezultatele cercetărilor precum şi traducerile unor lucrări de specialitate realizate în cadrul Centrului;

     -          instituirea de arii de cercetare socială interdisciplinară şi în colaborare cu diverse instituţii de învăţământ şi de cercetare din ţară şi străinătate.

     -          alte obiective care concură la îndeplinirea scopului Centrului de cercetare.

 

     Cap. 3 BAZA MATERIALĂ. FINANŢARE. RESURSE UMANE

 

    Art. 13. Baza materială este asigurată de către Universitatea „1 Decembrie 1918" Alba Iulia, unde funcţionează un birou permanent al Centrului, cu identitate vizuală şi dotări primare de birotică, hardware şi software (corpul C al Universităţii). După caz în funcţie de profilul şi de condiţiile activităţilor de cercetare ale Centrului, Universitatea pune la dispoziţie şi alte spaţii şi laboratoare, în speţă cele atribuite Catedrei de Sociologie şi Asistenţă Socială. Centrul îşi va desfăşura activitatea  în actualul spaţiul pus la dispoziţie de Universitate - Corpul C, parter, Sala Sociologie - pentru reuniunile interne şi  internaţionale urmând să fie solicitate sălile corespunzătoare. 

 

Centrul dispune de următoarele dotări:

     -      2 calculatoare  Pentium V,

     -      1  laptop  HP,

     -      1 imprimantă HP laserjet

     Pentru buna desfăşurare a cercetărilor se va întocmi periodic, în funcţie de resursele financiare, un plan detaliat de dotări proprii, cu precizarea surselor de finanţare.

 

     Art. 14 Resursele financiare ale Centrului provin din: granturi de cercetare; contracte de cercetare; sponsorizări; donaţii; plata cursurilor de formare; editarea şi vinderea volumelor publicate în cadrul Centrului de cercetări, etc.

 

     Art. 15 Resursele financiare vor fi utilizate pentru dezvoltarea bazei tehnico-materiale de cercetare, acoperirea cheltuielilor de regie şi funcţionare, stimularea materială a personalului centrului de cercetare, organizarea de sesiuni ştiinţifice sau consfătuiri, publicarea volumelor de cercetare, contribuţii pentru dezvoltarea Facultăţii de Drept şi Ştiinţe Sociale şi a Universităţii „1 Decembrie 1918".

 

     Art. 16. Membrii de drept sunt cadrele didactice ale Catedrei de Sociologie şi Asistenţă Socială, la care se adaugă alte personalităţi cu contribuţii în domeniul cercetării sociale. La colectivele de cercetare, în cadrul proiectelor Centrului, se vor alătura doctoranzi, masteranzi şi studenţi, precum şi alţi colaboratori ai Centrului.

 

     Art. 17.  Centrului pot fi cadre didactice de la alte instituţii de învăţământ superior din ţară şi străinătate, la propunerea Consiliului de conducere.

 

 

     Cap. 4  RECOMPENSE ŞI STIMULENTE

 

     Art. 18. Personalul care participă la realizarea temelor de cercetare finanţate este salarizat, în conformitate cu normele legale, din sursele prevăzute şi aprobate în devizele temelor sau fazelor, la capitolul manoperă, prin contabilitatea Universităţii. Centrul poate avea personal de cercetare şi administrativ angajat în conformitate cu hotărârile şi reglementările interne ale Universităţii şi cu legislaţia în vigoare.

 

     Art. 19. Personalul din conducerea executivă a Centrului de Cercetare poate primi o indemnizaţie, din fonduri extrabugetare, la propunerea membrilor Centrului, pe baza normelor legale în vigoare.

 

     Art. 20. Participarea la manifestările ştiinţifice în ţară sau străinătate poate fi sprijinită financiar, în măsura existenţei fondurilor. Cererile sunt avizate de trezorier şi aprobate de Consiliului de conducere al Centrului de Cercetare şi înaintate spre informare Consiliului Profesoral al Facultăţii şi Biroului Senatului.

 

Art. 21. Recunoaşterea activităţii de cercetare ştiinţifică cu rezultate deosebite se poate face şi prin diplome acordate de Universitatea „1 Decembrie 1918" Alba Iulia. Acordarea diplomelor se realizează în conformitate cu prevederile unui regulament specific.

 

 

     Cap. 5  DISPOZIŢII FINALE

 

     Art. 22. Centrul de Cercetări Sociologice îşi continuă activitatea în urma Hotărârii de Senat privind aprobarea noului Regulament de Organizare şi Funcţionare.Activitatea centrului se va desfăşura pe  baza planului de cercetare anual, aprobat de Senat.

     În termen de 45 de zile de la aprobarea regulamentului  în Senat, se va  alege conducerea Centrului şi se vor stabili principalele atribuţii ale membrilor săi în baza organigramei anexate. Se vor aproba de asemenea direcţiile de cooptare de noi membri  în raport de prevederile unui nou plan strategic 2008-2013 şi a unui nou  plan de activitate pe 2008.

 

     Art. 23. Prezentul Regulament se completează cu normele interne privind organizarea, desfăşurarea şi finanţarea cercetării ştiinţifice în Universitatea „1 Decembrie 1918" Alba Iulia, precum şi cu legislaţia în domeniu.

Aprobat în şedinţa Senatului Universităţii „1 Decembrie 1918" Alba Iulia din 16.04..2008.